Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura sądowa stosowana wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Głównym celem tego postępowania, zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498), jest możliwość oddłużenia rzetelnego dłużnika.

Upadłość konsumencka, Restrukturyzacja
Podstawą ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest stan niewypłacalności rozumiany jako utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jest to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych długów – czyli nie ma środków potrzebnych do zaspokojenia wierzycieli lub w krótkim czasie nie będzie nimi dysponował i stan ten nie ulegnie zmianie. Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Przyczyny niewypłacalności mogą być różne. Najczęściej wynikają one z nieprzewidzianych przez dłużnika okoliczności, chociażby rosnących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, nagłej utraty pracy na skutek redukcji etatów, problemów zdrowotnych, wypadku, jak również problemów rodzinnych (śmierć bliskiej osoby, odpowiedzialność za zobowiązania byłego partnera itp.). Jednak nie każde zaprzestanie regulowania zobowiązań pieniężnych przez dłużnika będzie postrzegane jako sytuacja niewypłacalności. Warto jako przykład wskazać sytuację, w której dłużnik nie uiszcza swoich zobowiązań, np. w celu wywołania problemów finansowych swojego wierzyciela, mimo zachowania zdolności do ich uregulowania. Jeśli dłużnik umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa zaprzestał płatności, czym doprowadził do swojej niewypłacalności, sąd na podstawie art. 4914 Prawa upadłościowego oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że stan niewypłacalności musi mieć charakter trwały i definitywny, a zatem nie może być to jedynie stan przejściowy i krótkotrwały ani też możliwy do odwrócenia dzięki staraniom dłużnika. Zgodnie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Jak zostało podkreślone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów spowodowane przejściowymi trudnościami nie stanowi podstawy do ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań.

Spotkanie z Klientem w celu ustalenia przyczyn i sposobu powstania zadłużenia, stwierdzenia, czy istnieją przesłanko do złożenia wniosku o ogłosenie upadłości oraz określenia warunków współpracy na etapie sporządzenia wniosku

Wsparcie Klienta w zakresie określenia wysokośći zobowiązań oraz danych wierzycieli (kontakt z urzędami, komornikami, organami administracji publicznej i samorządowej)

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Reprezentowanie Klienta w trakcie całego procesu, tj. od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do rozprawy w zakresie ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań bez wyznaczenia planu sprzedaży

Bieżący kontakt i wsparcie na wszystkich etapach postępowania

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji