Polityka prywatności

Sprawdź również:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa prywatność oraz poufność danych osobowych są dla nas niezwykle ważne. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo danych oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa stworzona została niniejsza polityka prywatności, w której znajdą Państwo niezbędne informacje, w tym szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Dla ujednolicenia znaczenia niektórych terminów i bardziej czytelnej edycji tekstu, zwroty i wyrażenia poniżej podane mają następujące znaczenie w niniejszej Polityce.

 • Administrator – oznacza podmiot prowadzący Serwis, tj. Graś i Wspólnicy sp. k., Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, KRS: 000420431, a także oznacza administratora danych osobowych, a więc podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe – informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym w szczególności IP lub inny identyfikator urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:…………………..
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
  • Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stosuje odpowiednie środki techniczne, które mają na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych pozyskanych przez Serwis oraz przesyłanych przez formularze kontaktowe dostępne na stronie, w tym bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po dwóch elementach – ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tzn. jeśli nie korzystają Państwo z formularzy kontaktowych lub w inny sposób nie przekazują nam Państwo informacji, zbieramy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Szczegółowe informacje dotyczące celów i podstaw przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Dane osobowe Użytkowników, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnie działających technologii, przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

KONTAKT

 • W Serwisie zapewniono możliwość kontaktu z Administratorem za pomocą umieszczonych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, co jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  1. by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. w zakresie w jakim podali Państwo Dane osobowe, które nie były wymagane, przetwarzamy je na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 1. Portale społecznościowe
  • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki i usług.
  • Klauzula informacyjna oraz informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited znajdują się pod tym adresem………, ponadto można je odnaleźć w linku znajdującym się na początku niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  • Wycofanie zgody przez Użytkownika nie ma wpływu na legalność wcześniej dokonanego przetwarzania danych na tej podstawie.
 3. PRAWA UżytkownikÓW SERWISU
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem (m.sowinski@kglegal.pl) W zakresie plików cookies, które wymagają zgody, jej wycofanie możliwe jest poprzez funkcjonalność oferowaną w Serwisie.
  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
 4. Odbiorcy danych
  • W związku z realizacją usług, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną (m. in. hosting, obsługa IT), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, a także powiązanym z Administratorem.
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 5. Przekazywanie danych poza EOG
  • Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator co do zasady nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.
  • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google i Meta, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
  • Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 1. kONTAKT Z ADMINISTRATOREM
  • W razie chęci kontaktu z Administratorem, możliwy jest on poprzez e-mail: sowinski@kglegal.pl, adres korespondencyjny: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa.
  • Możliwe jest również skontaktowanie się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: ….
 2. Zmiany Polityki prywatności
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  • Aktualna wersja polityki obowiązuje od…..

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji