Co się stanie z moimi długami jeśli nie wykonam planu spłaty ? (491[20] PU)

Co się stanie z moimi długami jeśli nie wykonam planu spłaty ? (491[20] PU)

W przypadku gdy upadły nie wykonuje obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd działając z urzędu lub na wniosek wierzyciela uchyli plan spłaty, wysłuchując przed podjęciem decyzji upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty. W tym celu sąd przeprowadza rozprawę.

Przytoczona regulacja nie ma jednak charakteru bezwzględnego – za utrzymaniem planu spłaty mogą przemawiać argumenty o charakterze humanitarnym czy słusznościowym. Ze względu na nieostry charakter użytych w przepisie pojęć, analiza sytuacji upadłego, który dopuścił się uchybień w wykonywaniu planu spłaty, będzie wymagała przez sąd wszechstronnego rozważenia przy zastosowaniu zasad doświadczenia życiowego.

Warto podkreślić, że przez niewykonywanie planu spłaty przez upadłego rozumie się niewykonywanie go w całości, części a także niewykonywanie w terminie.

Regulację dotyczącą uchylenia planu spłaty, stosuje się także w przypadku gdy upadły:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;
  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  • dokonał czynności prawnej, dotyczącej jego majątku, która mogła pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
  • ukrywał majątek lub dokonał czynności prawnej która została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia planu spłaty przysługuje zażalenie. Konsekwencją prawomocnego uchylenia przez sąd planu spłaty jest brak umorzenia długów upadłego. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić swoich zobowiązań, także z odsetkami za czas po dniu ogłoszenia upadłości.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji