Co jeśli moja sytuacja w trakcie wykonywania planu spłaty pogorszy się ? (491[19] PU)

Co jeśli moja sytuacja w trakcie wykonywania planu spłaty pogorszy się ? (491[19] PU)

W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej upadłego w trakcie wykonywania planu spłaty, sąd może dokonać zmiany planu spłaty, a nawet uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć w całości niewykonane do momentu uchylenia plany spłaty zobowiązania upadłego. Przesłankami do podjęcia przez sąd takiej decyzji, są okoliczności niezależne od upadłego, jak pogorszenie stanu zdrowia, choroba, niezawiniona utrata uprawnień czy utrata pracy. Upadły nie może skutecznie powoływać się na okoliczności subiektywne, jak na przykład brak woli kontynuowania pracy zawodowej czy pogorszenie się sytuacji majątkowej ze względu na zaciągnięcie nowych zobowiązań na potrzeby konsumpcyjne, przekraczające przeciętne potrzeby upadłego.

Uprawnionym do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty jest wyłącznie upadły. Sąd nie może rozpatrywać możliwości zmiany planu spłaty na wniosek wierzyciela czy z urzędu. Wierzyciele mają jednak prawo do wypowiedzenia się na temat wniosku upadłego. Sąd nie jest zobowiązany do wysłuchania każdego wierzyciela ujętego w planie spłaty, dlatego też brak ustosunkowania się przez któregokolwiek z wierzycieli do propozycji zmiany planu spłaty, nie wstrzymuje rozpatrzenia przez sąd wniosku upadłego.

Ustawodawca przewidział, że na postanowienie sądu w przedmiocie zmiany planu spłaty wierzycieli służy zażalenie, a na postanowienie sądu II instancji – skarga kasacyjna.

W trakcie trwania postępowania upadłościowego, plan spłaty wierzycieli może zostać zmieniony więcej niż jeden raz, jednak łączny okres na jaki może zostać przedłużony wynosi 18 miesięcy.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji