Czy plan spłaty wpływa na możliwość zaciągania nowych zobowiązań ? (491[18])?

Upadłość Przedsiębiorców

Czy plan spłaty wpływa na możliwość zaciągania nowych zobowiązań ? (491[18])?

Przez cały okres planu spłaty wierzycieli, upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących swojego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonywania planu spłaty wierzycieli.

Nie każde zatem rozporządzenie mieniem negatywnie wpłynie na zdolność dłużnika do regulowania jego zobowiązań. O czynnościach prawnych, które mogą zostać uznane za dokonane ze szkodą dla majątku upadłego oraz o warunkach ich podejmowania, pisaliśmy w poprzednim artykule.

Dłużnik po ogłoszeniu upadłości i ustaleniu planu spłaty, co do zasady nie jest ograniczony w rozporządzeniu swoim majątkiem w codziennych, bieżących sprawach. Jednak w przypadkach, gdy te czynności mogą przyczynić się do pogorszenia sytuacji majątkowej, upadły powinien przed ich podjęciem wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie przez sąd zgody na ich dokonanie.

Nie ma ustawowego katalogu czynności, których dłużnik nie może podejmować.  Co do zasady, jeżeli dokonanie czynności prawnej obciążającej majątek upadłego, uzasadnione będzie względami istotniejszymi niż interes wierzycieli w wykonaniu planu spłaty, sąd upadłościowy wyrazi zgodę na jej dokonanie.

Należy mieć na względzie, że przepisy prawa upadłościowego wprowadzają pewną formę kontroli nad wydatkami czynionymi przez upadłego. Wszelkie nabyte składniki majątkowe, których wartość przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w IV kwartale 2022 roku wyniosło ono 6 965,84 zł), upadły powinien uwzględnić w składanym corocznie sprawozdaniu z wykonania planu spłaty.

Nienależyte wywiązywanie się przez upadłego z tego obowiązku może doprowadzić nawet to umorzenia postępowania upadłościowego.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji