Kiedy Sąd warunkowo umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty?

Kiedy Sąd warunkowo umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty?

W ostatnim artykule poruszaliśmy kwestię umorzenia przez Sąd zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, z kolei w dzisiejszym wpisie chcielibyśmy omówić przesłanki warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty.

Niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty o nietrwałym charakterze.

W odróżnieniu od umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty z powodu trwałej niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat, warunkowe umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty związane jest z niezdolnością o nietrwałym charakterze. Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest niezdolność upadłego do wykonywania planu spłaty o nietrwałym charakterze. Są to okoliczności przejściowe, tj. przemijające problemy zdrowotne upadłego, problemy ze znalezieniem przez upadłego pracy, która umożliwiłaby mu na spłatę jego zobowiązań,  ewentualnie inne okoliczności, które wynikają z osobistej sytuacji rodzinnej, jak i zdrowotnej upadłego.

W sytuacji, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że wobec upadłego zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, to wówczas Sąd warunkowo umorzy postępowanie upadłościowe. Upadły powinien mieć na względzie, że postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań może zostać uchylone przez Sąd. Pierwszą przesłanką do jego uchylenia jest zmiana sytuacji finansowej upadłego, która spowoduje ustanie niezdolności do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli. Drugą przesłanką jest złożenie przez upadłego albo wierzyciela wniosku o ustalenie planu spłaty przed upływem pięciu lat od wydania postanowienia w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań. Obie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

W przypadku, gdy Sad dojdzie do przekonania, że niezdolność upadłego do spłaty zobowiązań ustała, to wówczas uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustali plan spłaty.

Upadły powinien pamiętać, że zarówno przy umorzeniu zobowiązań, jak i bezwarunkowym umorzeniu zobowiązań, pewne zobowiązania nie ulegają umorzeniu. Są to m.in.:

  1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  3. zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  4. zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  5. zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  6. zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji