Czy sąd może umorzyć moje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty?

Czy sąd może umorzyć moje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty?

Prawo upadłościowe przewiduje umorzenie zobowiązań Upadłego bez ustalenia planu spłaty. Jednak jest to wyjątek od zasady oddłużenia w postępowaniu konsumenckim,
a Upadły musi spełnić określone warunki, aby Sąd dokonał umorzenia jego zobowiązań, nie ustalając przy tym planu spłaty wierzycieli.

Trwała niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Jak już wskazano powyżej, jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, kiedy Sąd odstąpi od ustalenia planu spłaty i umorzy postępowanie wobec upadłego.

W jaki sposób wykazać, że Upadły jest trwale niezdolny do wykonywania planu spłaty wierzycieli? W praktyce wskazuje się, że są to sytuacje takie jak trwała choroba, która powoduję trwałą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej np. niepełnosprawność w znacznym stopniu, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki osób trzecich, co łącznie z brakiem jakichkolwiek przychodów uczyni upadłego niezdolnym do wykonywania planu spłaty. Trudnych i niezwykle ekstremalnych sytuacji, w których upadły byłby trwale niezdolny do wykonania planu spłaty może być znacznie więcej. Pamiętać należy, że Sąd przed wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania bez ustalania planu spłaty przeprowadzi dogłębną analizę osobistej sytuacji upadłego pod kątem jego zdolności zarobkowych, perspektyw rozwoju i zwiększenia kwalifikacji (wiek, wykształcenie), a także sytuacji rodzinnej i zdrowotnej.

Sąd prawdopodobnie umorzy zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jeżeli na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego m.in. stanowiska syndyka oraz twierdzeń upadłej wynika, że upadły jest w podeszłym wieku, cierpi na różne schorzenia i jest trwale niezdolny do samodzielnej egzystencji, który zamieszkując samotnie, nie może liczyć na pomoc osób trzecich. Na korzyść upadłego będzie także wpływać jeżeli pomimo trudności finansowych, upadły regulował swoje zobowiązania, chociażby w części. Wówczas Sąd może nie stwierdzić, aby upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień w sposób celowy.

Upadły także powinien mieć na względzie, że niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty musi mieć charakter trwały i oczywisty, czyli taki, który ewidentnie wskazuje na brak zdolności upadłego. Co więcej, jeżeli w toku postępowania upadłościowego i badania przez Sąd powyższej przesłanki, okaże się, że Upadły jest w stanie, choćby w minimalnym stopniu wykonywać plan spłaty, to Sąd nie powinien wydawać postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jednak jak wskazuje się w doktrynie jakakolwiek spłata powinna mieć zarówno charakter wymierny dla upadłego, jak i wierzyciela, czyli jeżeli upadły będzie miał możliwość spłaty swoich zobowiązań na poziomie kilkunastu złotych miesięcznie względem kilku wierzycieli, to należałoby uznać powyższą „zdolność” upadłego, która jednak uniemożliwia mu wykonanie planu spłaty.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji