Czy ktoś może złożyć wniosek o ogłoszenie mojej upadłości?

Czy ktoś może złożyć wniosek o ogłoszenie mojej upadłości?

Często zdarza się, że klienci, z którymi współpracujemy, zanim zdecydują się złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, mają szereg wątpliwości, czy ktoś oprócz nich również jest uprawniony do złożenia wniosku w celu ogłoszenia ich upadłości. Zazwyczaj na myśl klientom przychodzi wierzyciel, wobec którego mają zadłużenie albo sąd.

Wyjaśniając powyższe kwestie, należy zacząć od tego, że Sąd nie jest władny do wszczęcia postępowania upadłościowego z urzędu. Oznacza to, że nawet jeśli wobec osoby fizycznej albo profesjonalnego podmiotu, jakim jest przedsiębiorca, zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, to Sąd nie ma kompetencji, aby wszcząć postępowanie bez wniosku uprawnionego podmiotu. Tylko na marginesie należy wskazać, że wykluczony z kręgu podmiotów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest także prokurator.

Co do zasady, to na wniosek Dłużnika Sąd wszczyna postępowania upadłościowe. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Dłużnik zanim złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, prowadził działalność gospodarczą. W takim przypadku zgodnie z art. 8 Prawa Upadłościowego, to wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia w właściwego rejestru nie upłynął rok – przepis stosuje się odpowiednio do osób które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Najprościej rzecz ujmując, jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą albo byłym wspólnikiem osobowej spółki handlowej (zostałeś wykreślony z odpowiednich rejestrów), a od dnia wykreślenia z rejestru, nie upłynął rok, to wówczas istnieje ryzyko, że wniosek
o ogłoszenie Twojej upadłości złoży wierzyciel.
Warto wspomnieć, że samo zaprzestanie prowadzenia działalności nie uprawnia jeszcze przedsiębiorcy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w trybie konsumenckim. Aby ww. wniosek był skuteczny, a także wniesiony przez prawidłowy podmiot, to najpierw należy wykreślić działalność gospodarczą  z odpowiednich rejestrów (CEIDG, KRS).

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji