Upadłość konsumecka – czym jest i dla kogo? Statystyki.

Upadłość konsumecka – czym jest i dla kogo? Statystyki.

1. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZYM JEST I DLA KOGO? STATYSTYKI.

Szanowni Państwo, niniejszym artykułem rozpoczynamy serię wpisów, która zostanie poświęcona instytucji postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych. Aby usystematyzować Państwu poszczególne zagadnienia, postanowiliśmy zacząć od tzw. początku, czyli od wyjaśnienia, czym jest postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, czyli w praktyce nazywana jako upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka, to najprościej rzecz ujmując, procedura sądowa, która zmierza do oddłużenia poprzez umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta. Ową procedurę możemy podzielić na kilka etapów:

 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, czyli etap początkowy, który jest poprzedzony złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Etap ten kończy wydanie postanowienia przez Sąd o ogłoszeniu upadłości;
 • postępowanie upadłościowe właściwe – czyli etap rozpoczynający się tuż po wydaniu postanowienia o którym mowa powyżej oraz likwidacja masy upadłości, tj. spieniężenie majątku należącego do upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli;
 • ustalenie przez Sąd planu spłaty wierzycieli – plan ten wskazuje, który wierzyciel i w jakim stopniu zostanie zaspokojony przez dłużnika przy uwzględnieniu sytuacji życiowej i możliwości finansowych Upadłego;
 • umorzenie zobowiązań upadłego – po wykonaniu planu spłaty Sąd wydaje postanowieniu o umorzeniu zobowiązań Upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości a nie zaspokojonych w trakcie trwania postepowania upadłościowego.

 

2. DO KOGO SKIEROWANA JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka jest skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla konsumentów. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są przystępne, a procedura sama w sobie jest łagodniejsza, w porównaniu do wymagań, jaki stawia prawo upadłościowe dla przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że od 24 marca 2020 roku zmianie uległy przepisy Prawa upadłościowego, wprowadzając znaczne ułatwienie w zakresie ogłaszania upadłości osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Procedura ogłaszania upadłości przez takie podmioty jest zbliżona do tej przewidzianej dotychczas dla konsumentów.

Co do zasady postepowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczyna się na wniosek osoby fizycznej (dłużnika). Niemniej, prawo upadłościowe przewiduje możliwość złożenia ww. wniosku przez wierzyciela. Jest to możliwe, gdy dłużnik prowadził działalność gospodarczą, zaś od momentu zakończenia (wykreślenia z CEIDG) nie upłynął jeden rok.

 

3. KIEDY OSOBA FIZYCZNA MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI?

Obecnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wystarczy stwierdzić, że staliśmy się niewypłacalni. W jaki sposób możemy stwierdzić swoją niewypłacalność i czym ona jest? Niewypłacalność, to stan, w którym osoba fizyczna jest niezdolna do wykonywania swoich bieżących zobowiązań, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej trzy miesiące. Jeżeli więc aktualnie nie jesteś w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań, zalegasz z opłatą rachunków, rat kredytu albo chcąc spłacić ww. zobowiązania zaciągnąłeś kilka pożyczek chwilówek i przez to popadłeś w spiralę zadłużenia, to powinieneś rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Stan niewypłacalności ma różne źródła. Nierzadko są to problemy osobiste, tj.:

 • nagła utrata miejsca pracy,
 • zbyt wysokie raty kredytu spowodowane podwyżką stóp procentowych;
 • wysoki poziom inflacji oraz związany z tym wzrost cen produktów i usług;
 • problemy zdrowotne dłużnika oraz jego bliskich (problemy zdrowotne mogą dotyczyć zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej);
 • śmierć bliskiej osoby, która np. była jedynym żywicielem rodziny;
 • podeszły wiek, który nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  a wysokość świadczenia emerytalnego jest zbyt niska, aby regulować bieżące zobowiązania, nie wspominając już o zadłużeniu, w którego stan osoba fizyczna popadła;

Są to sytuacje losowe, na które konsument nie ma wpływu. Ich wystąpienie skutkuje często tym, iż dłużnik w bardzo szybkim tempie znajduje się na skraju ubóstwa, nie mając środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

4. WSPOMNIJMY O STATYSTYKACH…..

Z danych zawartych na stronie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (dalej jako: „COIG”) wynika, że od 2015 r.  do końca 2022 r. upadłość konsumencka została ogłoszona w stosunku do 73 506 osób. Co ciekawe, najmłodsza z nich ma 7 lat, zaś najstarsza 99 lat. Jak widać instytucja upadłości konsumenckiej cieszy się niezwykle dużą popularnością. Dzięki temu osoba znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej, może mieć nadzieję na jej poprawę poprzez oddłużenie. Warto podkreślić, że od dnia 24.03.2020 r. ustawodawca wprowadzając istotne zmiany w ustawie Prawo Upadłościowe, zniósł wymóg, aby powstanie stanu niewypłacalności nie było zawinione przez dłużnika.
W związku z tym, na etapie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd wydając postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, nie bada ww. przesłanki.

Już teraz zapraszamy Państwa na następny artykuł, w którym tym razem poruszymy zagadnienia związane uproszczoną upadłością konsumencką.

 

 

 

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji